NORMATIVA I RECOMANACIONS

La normativa s'ha d'entendre com una mínima sèrie de disposicions que faciliten la vida en comú de tots els nens/es i adults de l'escola.
Es pretén a més inculcar als nens i a les nenes, per sobre de les regles, una actitud de respecte cap a l'entorn.
- Puntualitat: és indispensable la puntualitat per garantir el ritme normal de les classes a les primeres hores i per habituar el nen a una condició bàsica de respecte.
La puntualitat és fonamental en tots els cursos però sobretot a Parvulari, perquè els nens i nenes han de ser confiats directament al responsable (a les mestres quan arriben a l'escola i a la família o persona acreditada quan surten). En casos extrems s'ha de trucar per telèfon a Secretaria avisant del retard en la recollida del nen/a.
- No és convenient donar diners, objectes de valor o llaminadures  als nens/es; tampoc és aconsellable "l'esmorzar industrial" (bollycaos i d'altres). Els nens/es que utilitzen el transport públic, és convenient que usin targetes. Si incidentalment un nen/a necessita diners per a alguna cosa urgent, l'escola es faria càrrec de l'emergència.
- La roba que vesteix el nen a l'escola ha de ser còmoda i sobretot pensada per treballar i jugar.
- És convenient que tota la roba s'identifiqui amb una tira on es faci constar el nom i cognom del nen, sobretot als cursos baixos.
- En el cas dels més petits (P3, P4 i P5) es recomana molt especialment vestits que siguin fàcils de manipular perquè el nen se'ls pugui posar sense dificultat i treure sense ajut.
- Els medicaments: Cal evitar aquells medicaments que es puguin subministrar fora d’horari escolar. Si és necessari i si es tracta d’un antibiòtic o un altre medicament específic, cal donar-lo al tutor/a i especificar l’horari, el nom i la dosi al full imprès que podeu descarregar de la web de l’escola o bé sol·licitar-lo a Secretaria. Mai aquest medicament ha de quedar a la motxilla del nen/a.
- Dietes especials: A l’escola se’n preparen de laxants i/o astringents; cal portar una nota especificant la dieta que es requereix.
- Intoleràncies: Cal informar al tutor/a si el nen/a pateix una al·lèrgia o intolerància a algun medicament o aliment. Cal portar certificat mèdic.