MATERIALS, LLIBRES I AVALUACIONS

Material i llibres

Els alumnes de l'Escola Magòria utilitzen diferents tipus de llibres de consulta per elaborar els seus treballs. Partint de diferents fonts d'informació (a més a més dels ja esmentats llibres de consulta, sortides, DVD, diaris, programes informàtics, xerrades, etc.), elaboren els seus propis textos, dossiers, carpetes, murals i tots els suports necessaris per a un aprenentatge cultural i intel·lectual ric i creatiu.

Per això l'escola disposa d'una biblioteca base amb més de 1.500 volums, on hi ha establert un servei de préstec i consulta; a més, cada classe té la seva pròpia biblioteca particular amb un ventall dels llibres de text que considerem més indicats.

Als cursos baixos els nens depenen encara del mestre i del llibre base.

Als cursos alts els nens posseeixen prou autonomia intel·lectual i metodològica per buscar ells mateixos la informació, després de les explicacions i orientacions prèvies del mestre.

Pel que fa a una activitat tan específica com l'anglès, els nens i nenes tenen llibres de text en propietat des de primer.

A més a més, a segon tenen en propietat llibres de Matemàtiques i, a cinquè i sisè, els llibres de llengua Catalana i Matemàtiques.

La resta del material que els alumnes utilitzen els edita la mateixa escola tenint en compte les característiques de cada grup.

A més, a partir de tercer, disposen d'una agenda escolar, per ajudar a planificar les feines i organitzar-se de manera més autònoma.

Com tot el material escolar, el cost dels llibres està inclòs en la quota mensual.

•  Avaluacions

El seguiment del nen en una escola de les nostres característiques (familiar i de relació personalitzada) és continu. Cada mes l'Equip Pedagògic fa una valoració de la marxa dels grups. Tot això es reflecteix després en els informes pedagògics i socials de finals de trimestre.

En els cursos alts, els nens realitzen exàmens com una tècnica intel·lectual més que han de saber dominar, encara que se'ls avalua d'acord amb altres paràmetres que tenen a veure amb el desenvolupament social, personal, actitud, interès, etc.

Finalment, s'ha d'assenyalar que l'escola no és partidària del fet que el nen repeteixi curs: és un calaix de sastre on no es matisen les autèntiques causes del retard escolar. La nostra pràctica ens indica que, amb un contacte familiar actiu i una reconducció pedagògica o fins i tot psicològica adequades, es poden salvar moltes "repeticions".

La simple repetició de curs rara vegada saneja les autèntiques arrels del problema. Nosaltres entenem que és una solució quirúrgica i com a tal s'ha d'emprar en casos comptats i quan no hi ha altre remei.

És significatiu que aproximadament el 85% dels nostres exalumnes han cursat o estan cursant estudis superiors, si bé al que realment aspirem és que el 100% d'ells/es siguin persones actives, generoses, emprenedores i raonablement satisfetes de la vida.